Stiftelse

Foreningens oprettelse Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Lyngby-Taarbæk besluttede på sit møde den 8. december 1998 at tage initiativ til at stifte foreningen Fæstningskanalens Venner som pendant til Vestvoldens Venner og Garderhøjfortets Venner.


Baggrunden var Fredningsnævnets kendelse af 11. november 1998 vedrørende den af Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssag for den grønne landskabskile mellem Lyngby Sø og Ermelunden.


I Fredningsnævnets kendelse blev Kanalparken mellem Lyngby Storcenter og Kanalvej udtaget af fredningen. Det betød, at Lyngby Storcenter kunne udvide på den anden side af Fæstningskanalen, så den blev spærret inde i Storcentret.


Lokalkomiteens ønske var, at foreningen skulle engagere kulturhistorisk interesserede til at varetage fredningens kulturhistoriske elementer. Lokalkomiteen kontaktede herefter Jeppe Tønsberg, Byhistorisk Samling, Inge Schjødt, tidl. kommunalbestyrelsesmedlem og Niels Friderichsen, Bedre Bymiljø og opfordrede dem til at indtræde i en initiativgruppe til stiftelse af Fæstningskanalens Venner.


Det første møde blev afholdt den 6. maj 1999 på Rustenborgvej 2 A, hvor Erik Wassard, formand for Vestvoldens Venner, var indbudt til at fortælle om sine erfaringer i Vestvoldens Venner.


De følgende møder blev afholdt hos den Grønne Guide, Kirsten Dam, på Lyngby Lokalstation. Det næste møde blev afholdt den 9. juni, hvor det blev besluttet at kontakte bl.a. Niels Ulrik Kampman Hansen, Lokalhistorisk Forening for Gentofte og Claus Hagen Petersen.


På mødet den 11. august tilsluttede Niels Ulrik Kampman Hansen sig gruppen, og det blev besluttet at reservere bibliotekssalen til et stiftende møde den 15. november og at arrangere en udstilling om Fæstningskanalen på biblioteket op til det stiftende møde.


Niels Friderichsen og Inge Schjødt fik til opgave at formulere et udkast til vedtægter til det næste møde den 23. september. Her blev udkastet behandlet og et revideret forslag udarbejdet. Det blev besluttet at søge at finde personer, der var interesserede i at være med i bestyrelsen.


Inden mødet den 4. oktober havde Jeppe Tønsberg meddelt, at han udtrådte af gruppen på grund af arbejdspres, men godt ville skrive en artikel til lokalaviserne op til det stiftende møde. Da ingen havde fundet interesserede til bestyrelsen, blev det besluttet at sondere om planen om et stiftende møde den 15. november skulle fastholdes eller udsættes til næste forår.


Efter sonderinger blev det besluttet at fastholde planen om et stiftende møde den 15. november. Orlogskaptajn Peter Thorning Christensen havde givet tilsagn om at præsentere Fæstningskanalen på det stiftende møde med et 45-60 minutters lysbilledforedrag. Formanden for beboerforeningen i Toftevang, Flemming Thrane, havde meddelt, at han var interesseret i at gå ind i initiativgruppen og direktør, Peter Juul, Garderhøjfortet, havde givet tilsagn om at være dirigent.


På mødet den 28. oktober blev udkastet til vedtægter godkendt, og der blev udarbejdet en dagsorden for det stiftende møde. Jeppe Tønsberg havde skrevet en artikel til Det Grønne Område den 2. november om Fæstningskanalen fra 1880’erne til 1960, og Hans Nielsen en artikel til den 9. november om fredningssagen m.m. fra 1980 til i dag.


Der havde været afholdt møde med Stadsbiblioteket om udstillingen, som kom til at omfatte 4 plancher fra Byhistorisk Samling, 2 plancher fra Bådfarten og 2 plancher om henholdsvis fredningssagen og ”Fæstningskanalens Venner”.


Det blev endvidere besluttet at uddele løbesedler om det stiftende møde i Toftevang og de øvrige bebyggelser tæt ved Fæstningskanalen i Lyngby. Mødet den 28. oktober blev initiativgruppens sidste, idet bestyrelsen, der blev valgt på det stiftende møde, nu tog over.

Hjemmesiden er sidst opdateret

23. september 2020

© Copyright  Fæstningskanalens Venner – siden 1999